Kas nustato prijungimo prie elektros tinklų įkainius?


Taryba, siekdama užtikrinti, kad vartotojams, prijungiantiems savo elektros įrenginius prie ESO skirstomojo tinklo, būtų taikomos realiomis operatoriaus sąnaudomis pagrįstos prijungimo įmokos, kasmet įvertina ESO investicijas ir patvirtina vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainius. Įkainiai nustatomi vadovaujantis Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika. Nustatydama įkainius, Taryba vadovaujasi protingumo, teisingumo, sąžiningumo, objektyvumo kriterijais. Prijungimo prie elektros tinklų įkainius galite peržiūrėti čia.